Cerekvice nad Bystřicí

Zprávy

Obec Cerekvice nad Bystřicí leží ve východní části naší republiky v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín na turistickém území Podkrkonoší. Skládá se ze 3 částí – Cerekvice nad Bystřicí, Třebovětice a Čenice. Její název vznikl ze slova cerkev, což byl dřevěný kostel. Zaujímá plochu 8,29 km2 a nachází se ve výšce 282 m. n. m. K 12. květnu 2012 je v obci hlášeno 829 obyvatel.

Cerekvice nad Bystřicí
Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí patří mezi střediskové obce. Důkazem toho jsou autobusové a vlakové spojení ve směru Cerekvice n. B. – Hradec Králové a Cerekvice n. B. – Jičín; dále mateřská         a základní škola, pošta, obchod se smíšeným zboží, prodejna s knihami, pohostinství, fotbalové hřiště, veřejná obecní knihovna, koupaliště, čerpací stanice ČEPRO, a. s. To se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. Obec je významnou i tím, že na jejím území byla zřízena záchranná stanice pro dravé ptáky a do jejího majetku patří také 14 obecních bytů. Pětiminutovou jízdou autem se dostaneme do rekreační oblasti Velký Vřešťov.

Z nálezu hrobu a kuchyňských nádob z dob 4. – 1. století př. n. l. lze usoudit, že obec byla osídlena již keltskými kmeny. Avšak první dochovaná písemná zpráva o obci je z roku 1357. Pojednává o faráři Vicemilovi z Cerekvice. Mezi majitele patřil Zdeněk Záruba, který obec koupil kolem roku 1541 a jeho rod pak držel Cerekvici téměř 200 let.

Dominantu tvoří kaple Zvěstování Panny Marie na návsi. Původně dřevěný kostel ze 14. století byl nově vystavěn v barokním stylu v roce 1719. Vnitřní úprava kostela je rovněž barokní. Uvnitř se nacházejí kostelní varhany, které nechala obec v roce 2007 opravit za pomocí příspěvků od občanů.

Před kaplí stojí dvě sochy – socha sv. Jana z Boha, socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž. Do historických památek obce patří zámek s nádvořím, který pochází z první poloviny 18. století. Byl vystavěn na místě staré tvrze ze 14. století. Půdorys tvoří písmeno E. Levé křídlo je spojeno s kaplí Zvěstování Panny Marie zasklenou chodbou (tato spojnice se nazývá sampouch).  K budově zámku patří volně přístupný zámecký park obehnaný barokní zdí. Park zkrášluje zámecká studna z roku 1790, která je krytá kruhovou rotundou.

V obci funguje i několik spolků:

Sbor dobrovolných hasičů Cerekvice nad Bystřicí – založen v roce 1902, sbor doplňuje činnost profesionálních hasičských sborů

Sbor dobrovolných hasičů Třebovětice – založen v roce 1938, sbor doplňuje činnost profesionálních hasičských sborů

TJ Sokol Cerekvice – Třebovětice – založen v dubnu 1919, obsahuje družstvo mužů
a starších žáků

Myslivecké sdružení Duhoráz Boháňka – Cerekvice; vykonává práva myslivosti
v honebním společenstvu, stará se o odstřel přemnožené zvěře a příkrm v zimním období.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Cerekvice nad Bystřicí. Pod ni patří školní družina, školní jídelna a mateřská škola. V letošním roce 2015/2016 školu navštěvuje celkem 137 žáků Škola byla zřízena v roce 1862 a nacházela se v prostorách bývalého zámku. Vyučují se zde žáci druhého stupně (6. – 9. ročník). V roce 1911 byla postavena nová budova, která v současné době slouží jako první stupeň

(1. – 4. ročník). Pátý ročník se z důvodu malého prostoru přemístil do zámku.

Cerekvice nad Bystřicí spadá pod správní celek městského úřadu v Hořicích (úřad s rozšířenou působností – obec III. stupně). Ten spravuje pro obec stavební a matriční úřad

(II. stupně). Obci byla svěřena zákonem státní správa, tzn. že obecní úřad vykonává přenesenou působnost na území obce a v základním rozsahu.

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. V  čele obce je starosta pan Milan Tobolka, kterého zastupuje místostarosta pan Ing. Zdeněk Stejskal. Hlavním orgánem je Zastupitelstvo obce, které má 9 členů. Každý z nich vykonává svou funkci a zastupuje svůj výbor – kontrolní, finanční, technický, školský, pro místní rozvoj, kulturní, dopravně-bezpečnostní.

Tvorba obecního rozpočtu

Návrh rozpočtu sestaví finanční výbor obce – ten musí být v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Připomínky k návrhu mohou občané obce uplatnit písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Schvalování rozpočtu je určeno pouze Zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce.

Své finanční hospodaření obec vykonává v souladu se schváleným rozpočtem a kontroluje své hospodaření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě po celý rok. Rozpočtové prostředky nevyužité do konce roku nepropadají, převádějí se do dalšího roku se zachováním účelovosti. Obec využívá čtyřmístný klasifikační klíč ke třídění rozpočtových skupin, rozpočtových oddílů, rozpočtových pododdílů a rozpočtových paragrafů.

Obec je členem sdružení Podzvičinsko a MAS Podchlumí. Sdružení Podzvičinsko – smyslem sdružení je spolupráce členských obcí (popřípadě měst). Hlavním cílem je přispět k rozvoji Podkrkonoší – a to v oblasti cestovního ruchu; průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu, atd. Sdružení usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot. MAS Podchlumí – sdružení, které podporuje místní partnerství veřejné správy (obcí a měst), zemědělských subjektů, neziskových organizací a aktivních jednotlivců. Pomocí MAS mohou fyzické a právnické osoby, obce, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a další subjekty získat podporu z LEADER (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova), který čerpá finanční prostředky z Evropského fondu.

Aktuality